Poverenik pokrenuo nadzor nad Internet provajderima

13-11-2013

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je počeo da nadgleda da li Internet provajderi sprovode i izvršavaju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Na adrese operatora javnih komunikacionih mreža i usluga poslat je upitnik koji su dužni da ga popune i vrate Povereniku u roku od 30 dana. „Cilj akcije nadzora je da obezbedi što je moguće pouzdaniju sliku o postupanju sa podacima o ličnosti u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno o načinu i stepenu ostvarivanja ustavom zajamčenog prava građana na zaštitu podataka u ovoj oblasti, posebno u vezi sa komunikacijom na Internetu”, kaže Poverenik Rodoljub Šabić.

U upitniku se od operatora između ostalog traži da navedu imaju li usvojena pravila o privatnosti i bezbednosti podataka, da li postoje procedure autorizacije pristupa podacima, kao i koje su tehničke i organizacione mere za čuvanje zadržanih podataka preduzete. Prva faza postupka nadzora će biti u pisanoj formi, a potom će se u zavisnosti od sadržine i kvaliteta odgovora navedenih u upitniku vršiti i neposredna kontrola. Po završetku postupka nadzora biće napravljen izveštaj koji će biti dostavljen nadležnim organima i dostupan javnosti.

Share Defense podržava inicijativu Poverenika i nada se da će kroz ovaj proces biti prikupljeni podaci koji će nam omogućiti da bolje razumemo pitanje poštovanja zaštite podataka o ličnosti u praksi, kao i relevantne i česte probleme sa kojima se operatori u ovom postupku susreću. Pokrenuti postupak je od velikog značaja, uzimajući u obzir da smo do sada imali pristup samo ograničenim podacima o tome na koji način operatori elektronskih komunikacija tretiraju podatke o ličnosti koje drže u posedu. Naime, godišnji izveštaj Poverenika za 2012. godinu ukazuje na činjenicu da je operatorima fiksne i mobilne telefonije podneto više od 4000 zahteva za dostavljanje zadržanih podataka o komunikaciji – dok su samo kod jednog operatora državni organi ostvarili više od 270 000 samostalnih pristupa. Međutim, dosadašnji izveštaji Poverenika nam nisu omogućili sveobuhvatno razumevanje problema, kao ni tehničke i organizacione aspekte čuvanja i pristupa našim podacima.

Share Defense će sa posebnom pažnjom pratiti dalji razvoj pokrenutog procesa. Posebno smo ohrabreni činjenicom da je upitnik vrlo stručan, sveobuhvatan i detaljan. Ukoliko operatori ispune svoju obavezu i u predviđenom roku Povereniku pošalju uredno popunjene upitnike, biće stvorena baza podataka koja će omogućiti bolje razumevanje aktuelnih praksi upravljanja podacima o ličnosti u oblasti elektronskih komunikacija. Nadamo se da će Poverenik sve prikupljene podatke učiniti transparentnim i omogućiti organizacijama civilnog društva i građanima da im pristupe i sami izvrše analizu poštovanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.