Kako da zaštitite svoje podatke od Google Street View-a?

22-11-2013

Krajem oktobra u Srbiju su stigla Google-ova vozila koja su počela sa snimanjem ulica Beograda. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naglasio je da je “Google-u skrenuta pažnja na neophodnost poštovanja standarda zaštite privatnosti, odnosno obrade podataka o ličnosti”, kao i da je ova kompanija prihvatila postavljene uslove.

S obzirom da se radi o ličnim podacima, tj. o snimanju likova i imovine građana, praktično bez njihovog znanja i njihove dozvole, postavlja se pitanje na koji način je ova oblast regulisana u Srbiji i kako se, ukoliko želimo, možemo zaštiti. Temelji ove materije propisani su Ustavom Republike Srbije, u delu koji se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti i njihovom prikupljanju, držanju, obradi i korišćenju. Takođe, propisano je da će se ova oblast urediti zakonom, iako u Srbiji još uvek ne postoji zakon koji reguliše oblast video-nadzora, niti je ovo pitanje uređeno u nekom drugom zakonu. Iako je Ustavom predviđeno da se tehnička pitanja mogu regulisati podzakonskim aktom, u budućnosti video nadzor se mora regulisati zakonom.

Kada govorimo o Google Street View-u, s obzirom na nedostatak zakonske regulative, Poverenik je postavio uslove koje su u kompaniji morali da prihvate kako bi snimali u Srbiji.

“S tim u vezi Google-u sam postavio sasvim konkretne uslove koji se odnose pre svega na obavezu prethodnog obaveštavanja o snimanju na određenom području, na isključenje mogućnosti obrade podataka sa bežičnih internet konekcija i na anonimizaciju podataka o ličnosti na snimcima koji će biti učinjeni dostupnim javnosti”, izjavio je Šabić.

Zato ćemo se osvrnuti na opšta pravila propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i na sankcije propisane Krivičnim zakonikom Republike Srbije. U skladu sa smernicama iz pojedinih međunarodnih dokumenata i izjavama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obrazložićemo određene preporučene uslove kako bi se video-nadzor što više prilagodio postojećem zakonodavnom okviru.

Obrada podataka o ličnosti i zaštita privatnosti

U vezi sa pravnim aspektom postavljanja video-nadzora, javljaju se dva problema: zaštita prava na privatnost i pravo na obradu podataka o ličnosti. U stvari, potrebno je da zaključimo kako Google Street View može da koristi naše podatke, ali i kako možemo da ih uklonimo ili zabranimo njihovo dalje korišćenje (kako od strane onog ko ih prikuplja /u ovom slučaju Google/ tako i od strane trećih lica).

Obrada podataka je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti dozvoljena u situaciji kada je lice čiji se podaci obrađuju dalo svoj pristanak, a jedino je moguće vršiti obradu bez pristanka onda kada je to u interesu zaštite životno važnih interesa, u svrhu izvršenja određenih obaveza ustanovljenih zakonom, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarnu pomoć i u drugim situacijama propisanim zakonom (članovi 8, 10, 12). Iz ovih članova se može zaključiti da ako bismo usko tumačili zakon, fotografisanje i obrada fotografija bez pristanka lica koja su slikana ne bi bilo dozvoljeno, jer predstavlja narušavanje njihove privatnosti i prava da odlučuju o mogućnosti obrade njihovih ličnih podataka.

Međutim, kada govorimo o zaštiti privatnosti treba imati na umu i na primer, kamere koje se nalaze na javnim površinama gde se ne može očekivati potpuna privatnost. U skladu sa doktrinom razumnog očekivanja zaštite privatnosti (reasonable expectations of privacy), na javnim mestima je pravo na privatnost ograničeno i sve što određeno lice učini na javnom mestu se smatra dostupnim javnosti, s obzirom da je svako ko se nalazio tu, mogao to da vidi.

S druge strane, kada je reč o obradi podataka “koji su dostupni svakome”, oni su isključeni iz polja primene ovog zakona (član 5). Imajući u vidu već spomenutu doktrinu i nemogućnost očekivanja prava na privatnost na javnom mestu, smatramo da bi ova odredba bila primenjiva na pitanje kamera i da bi ono bilo u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom.

Uklanjanje podataka je Google omogućio tako što je postavio opciju prijave sadržaja za koji smatrate da treba da bude uklonjen sa slike istog trenutka kada je slika okačena na Internet. Google Street View automatski “zamagljuje” lica prolaznika, tablice na automobilima i slično, ali u slučaju da sistem propusti da zaštiti neki od ličnih podataka, možete zahtevati da sa tačno određene slike uklone vaš lik. Takođe, možete da tražite da sa slike uklone i ceo automobil, kuću ili osobu, ukoliko smatrate da to ugrožava vašu privatnost. Sve što treba da uradite je da kada pronađete spornu sliku kliknete na “Report a problem” u donjem desnom uglu, i potvrdite slanje.

Obaveze/smernice prilikom obrade podataka o ličnosti

U slučajevima postavljanja video-nadzora na javnim površinama preporučuje se da se omoguće informacije o video-nadzoru, pravima onih koji su predmet nadzora i informacije o evidenciji podataka.

U skladu sa članom 19. Zakona treba omogućiti da lice čiji se podaci obrađuju može dobiti istinito i potpuno obaveštenje o tome. Takođe, osoba ima pravo da bude obaveštena o tome da li se obrađuju podaci o njoj i koja radnja obrade se vrši; koji podaci se obrađuju; od koga su prikupljeni podaci, odnosno ko je izvor podataka; u koje svrhe se obrađuju podaci; po kom pravnom osnovu se obrađuju podaci; u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci; ko su korisnici podataka; koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste; u koje svrhe se koriste podaci; po kom pravnom osnovu koristi podatke; kome se podaci prenose; koji podaci se prenose; u koje svrhe se podaci prenose; po kom pravnom osnovu se podaci prenose; u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju. U skladu sa Zakonom, poželjno bi bilo i da postoji evidencija o obradi podataka u skladu sa članovima 48-52, gde su tačno propisani uslovi šta evidencija treba da sadrži i kako se postupa sa njom.

Preporuke Poverenika su da treba da postoji jasno istaknuto obaveštenje o postojanju video-nadzora, koje bi kao minimum elemenata trebalo da sadrži tekstualno i grafičko upozorenje o postojanju video-nadzora na nekom mestu, te naziv rukovaoca podataka koji vrši obradu i kontakt telefon putem kog zainteresovano lice može dobiti informacije. Ovi podaci se uglavnom nalaze na nalepnicama uobičajenih dimenzija kojima se inače upozorava na postojanje video-nadzora. Time je svaki prolaznik upoznat da je to javno mesto pod video-nadzorom, pa ne može imati objektivna očekivanja privatnosti, a i na nalepnici su pružene informacije gde se detaljnije može raspitati o obradi svojih podataka. Svako treba da ima i pravo na uvid u podatke, na kopiju i pravo na uklanjanje podataka (članovi 20, 21, 22). Stoga je bitno omogućiti uklanjanje podataka i za to bi najpraktičnije bilo da na obaveštenju postoji broj telefona za informacije o obradi podataka i tražiti da se određena fotografija ukloni, ako se smatra da predstavlja povredu nekog legitimnog intreresa osobe na njoj.

Sankcije

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u slučaju nedozvoljenje obrade podataka Poverenik može da preduzme određene mere kao što su: upozorenje, nalaganje da se nepravilnosti otklone, privremena zabrana obrade suprotne zakonu, brisanje podataka prikupljenih bez pravnog osnova (član 56). Poverenik može da pokrene i prekršajni postupak kad utvrdi da je do povrede došlo, a može da podnese i krivičnu prijavu. Po ovom Zakonu kazne za pravna lica u vezi sa nezakonitom obradom su od 50.000 do 1.000.000 dinara, dok su za odgovorno lice u okviru pravnog lica od 5.000 do 50.000 dinara (član 57). Takođe, i Krivični zakonik Republike Srbije kao kaznu za neovlašćeno prikupljanje ličnih podaka propisuje novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine (član 146).

Street View je aplikacija dostupna u 50 zemalja i više od 3.000 gradova širom sveta. Zahvaljujući njoj, korisnici mogu da se virtuelno kreću i istražuju ulice putem panoramskih slika zabeleženih iz perspektive posmatrača i Google Street View vozila. Street View je dostupan i u okviru Google Earth aplikacije i na Google mapama za mobilne uređaje. Osim što je moguće uklanjanje podataka, na sajtu su postavljena i stalna obaveštenja o tome kuda se kreću vozila, kao i dodatni podaci o Street View servisu.