Digitalizacija se nastavlja: Usvojen Plan raspodele

04-11-2013

Donošenje Plana raspodele je najzad približilo datum prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, godinu dana od oduzimanja dozvole nacionalnom emiteru “TV Avala”, jednog neuspešnog konkursa RRA i svojevrsnog lutanja svih državnih organa i regulatornih tela koji su uključeni u ovaj proces.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je 25. oktobra 2013. godine usvojilo Plan raspodele koji predviđa proširenje Inicijalne mreže sa 15 na 35 frekvencija-lokacija. Time su otklonjene regulatorne prepreke da se instalira preostali deo opreme koji je Evropska unija donirala Srbiji. Istovremeno, otvorena je mogućnost da se digitalni test signal emituje sa jačom snagom uz teorijsku mogućnost da pokrije veći procenat stanovništva nego što je to do sada bio slučaj.

Nedavne izjave najviših zvaničnika Republičke agencije za elektronske komunikacije daju nadu da će se proces Digitalizacije okončati mnogo pre roka koji je predvidela Međunarodna unija za telekomunikacije (17. jun 2015. godine). Naime, RATEL procenjuje da će do kraja leta sledeće godine tranzicija ka digitalnom signalu biti u velikoj meri završena.

Ipak, ostaje otvoreno nekoliko pitanja koja su od šireg društvenog i ekonomskog značaja:

– Šta je to što do sledećeg leta treba uraditi da bi građani mogli da primaju digitalni signal i da bi mogli da uživaju sve pogodnosti koje digitalizacija omogućava?

– Kada je moguće očekivati raspisivanje javnog nadmetanja za dodelu digitalne dividende, odnosno dela spektra koji se oslobađa prelaskom na digitalno emitovanje?

– Na koji način će građani moći da primaju digitalni signal?

– Kada će započeti pružanje usluga mobilnog interneta velikih brzina?

SHARE DEFENSE će na osnovu informacija dostupnih iz medija pokušati da pruži odgovore na ova pitanja.

 

Pre svega, na potezu je Vlada Srbije koja mora da donese još jedan bitan regulatorni dokument, Plan prelaska, koji bi, saglasno Strategiji za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje, definisao rok i način prelaska, kao i način obaveštavanja javnosti. Podsetićemo da je Republika Srbija na osnovu Završnih akata Regionalne konferencije ITU o radio-komunikacijama (RRC-06), podeljena na 13 alotmenta, odnosno zona raspodele. Svaka od tih zona raspodele se posmatra kao zasebna celina, a digitalizacija će se vršiti po tim zonama raspodele. Dakle, ne odjednom, nego u skladu sa vremenskim okvirom koji utvrdi pomenuti Plan prelaska.

Pošto se do donošenja novog Plana raspodele nije znalo koje će frekvencije biti korišćene za Inicijalnu mrežu, donošenje ovog dokumenta je odloženo. Ta prepreka je otklonjena, pa je sada jako bitno u najkraćem vremenskom roku doneti ovaj dokument, kako bi javnost znala kojim će se redom isključivati analogni i uključivati digitalni signal i kako bi na vreme nabavili opremu neophodnu za digitalno emitovanje.

Upravo je nabavka uređaja za prijem uređaja druga važna stvar koju treba uraditi pre završetka prelaska na digitalno emitovanje. Naime, postoje dva načina da se obezbedi prijem digitalnog signala:

1. Nabavkom televizora koji podržava DVBT 2 signal i podržava MPEG 4 kompresioni standard.

2. Nabavkom STB uređaja, koji zapravo predstavlja eksterni dodatak televizoru, koji prima digitalni signal iz etra i pretvara ga u odgovarajući signal koji stariji model televizora može da prepozna.

Ove aktivnosti mora da prati i promotivna kampanja koja će objasniti građanima i emiterima kako najbolje da se pripreme za prelazak na digitalno emitovanje.

Sa druge strane, početkom sledeće godine treba očekivati donošenje Odluke Vlade o utvrđivanju načina korišćenja preostalog opsega radio-frekvencija namenjenih zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji (digitalna dividenda), kao i o pružanju usluga mobilnog širokopojasnog  pristupa (mobilni internet velike brzine). Po donošenju odluke, treba odmah raspisati i tender za digitalnu dividendu – u cilju korišćenja tog dela spektra za pružanje mobilnog interneta (4G i LTE), koji će omogućiti pružanje modernih telekomunikacionih usluga.

 

Kratak pregled dosadašnjeg toka procesa i problema oko regulisanja statusa frekvencija TV “Avala” možete pogledati ovde. Pripremljena analiza medjskog pokrivanja procesa digitalizacije je za period od 13. septembra, Dana „D“ za digitalizaciju, do danas.