Komentar na RATEL-ov Nacrt pravilnika

15-10-2013

Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) je krajem jula stavila na javnu raspravu Nacrt pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja. Share Defense je ukazao na nekoliko problema u vezi sa navedenim nacrtom.

Naša osnovna primedba se odnosi na sporne uslovi za operatore koji žele da pružaju javne govorne usluge preko fiksne mreže. Takvi uslovi uvode značajna ograničenja u pogledu obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, a uz to nemaju zakonsko utemeljenje i ne podstiču razvoj konkurencije u oblasti elektronskih komunikacija. Takođe je važno ukazati na to da u Nacrtu nije previđena promena člana 34. važećeg Pravilnika, koji se odnosi na zadržavanje podataka. Smatramo da navedeni član Pravilnika treba da se izmeni tako da bude u skladu sa odlukom Ustavnog suda kojom su pojedini delovi članova 128. i 129. Zakona o elektronskim komunikacijama proglašeni neustavnim.

Članovima 4. i 5. Nacrta pravilnika se propisuje da prijava početka i prestanka delatnosti mora biti potpisana i overena od strane nadležnog lica. Takvo rešenje onemogućava podnošenje prijave u elektronskom obliku, što usporava i komplikuje administrativne procese, iako su u Republici Srbiji usvojeni zakoni o elektronskom dokumentu, odnosno potpisu, kojima su elektronski dokumenti izjednačeni sa papirnim. Zatim, naknade koje operatori plaćaju su zajedno pobrojane u članu 8. Treba imati u vidu da se za svaku vrstu usluge plaća različita naknada, te smatramo da bi bilo dobro da se taj član podeli na nekoliko stavova, kako bi se tačno znalo koja se naknada plaća za koju uslugu i na osnovu čega se te naknade određuju.

Drugi učesnici u javnoj raspravi su ukazali na problem sa uvođenjem obaveze da se RATEL-u dostavi dokaz o upisu izgrađene infrastrukture u Katastar vodova. Ovo rešenje su pre svega okarakterisali kao trenutno neizvodljivo, budući da Katastar ne radi u punom kapacitetu. Takva obaveza bi takođe bila previše zahtevna u smislu troškova i vremena – bilo bi jednostavnije da RATEL i Katastar razmene podatke.

Mišljenje Share Defense-a o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika ouslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

Mišljenja ostalih učesnika u javnoj raspravi su dostupna ovde.

Sanja Vukčević-Vajs iz RATEL-a kaže da su razmotrena mišljenja svih učesnika u javnoj raspravi i da se očekuje donošenje konačne verzije Nacrta pravilnika.