Parodija i autorska prava: odbranimo remiks kulturu!

04-02-2014

Kako bi utvrdila odgovornost za pokušaje cenzure i ograničavanje slobode razmene sadržaja na Internetu koji se desio tokom prethodnog vikenda, SHARE Fondacija podnosi krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u kompaniji „Matricon”d.o.o, ovlašćenog predstavnika za teritoriju Srbije bugarske kompanije registrovane u Austriji „KVZ Music”, po čijoj su prijavi uklanjani sadržaji sa Internet platformi. Takođe, SHARE Fondacija podnosi i Zahtev za informacije od javnog značaja RTS-u kako bi utvrdio eventualnu odgovornost javnog servisa u ovom slučaju.

Share Fondacija se na ove poteze odlučila jer smatramo da je ovo bitka za Internet slobodu i Internet kulturu. Zamislite Internet bez miliona satiričnih ilustracija ili remiksovanih video-snimaka. Ovakvi sadržaji predstavljaju samu srž Internet kulture i naša je dužnost da stvorimo pravni okvir koji će omogućiti da slobodno izražavamo našu kreativnost, kritički sagledavamo stvarnost i sačuvamo slobodu izražavanja. Želimo da ukažemo na slobodu korišćenja dela zaštićenih autorskim pravima u svrhe parodije i satire kao legitimnog načina izražavanja mišljenja.

Šaljivi video-snimci sa g-dinom Aleksandrom Vučićem u glavnoj ulozi su brzo nestajali sa mreže. Iako je na njima bilo jasno naznačeno da je autor RTS, čime njihova autorska prava ni na koji način nisu bila povređena, snimci su povučeni zbog navodnog kršenja autorskih prava. Ne možemo da se ne zapitamo zašto je ova situacija specifična ako na “Youtube”-u možete neometano pogledati sve epizode komercijalne serije “Ravna gora”, koja se emituje u “prajm tajmu” ili pronaći 15.800 klipova koji u naslovu imaju “RTS Dnevnik”. Ali mogućnost uklanjanja materijala po osnovu zaštite autorskih prava nije iskorišćena za ove sadržaje već za materijal u pogledu koga nije postojao zakonski osnov.

Podsećamo i da su sloboda mišljenja i izražavanja zagarantovane Ustavom Republike Srbije, kao i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, a da su ograničenja ovih sloboda dozvoljena ukoliko su propisana zakonom u usko definisanim slučajevima.

 

Ovde možete preuzeti tekst KRIVIČNE PRIJAVE koju je podneo SHARE, kao i DOKAZE koje smo priložili. Takođe, možete preuzeti i Zahtev za informacije od javnog značaja koji smo poslali RTS-u.

Slobodna prerada autorskog dela, kada se radi o parodiji dozvoljena je Zakonom o autorskim i srodnim pravima (član 54a): „dozvoljena je slobodna prerada objavljenog autorskog dela ako se radi o parodiji ili karikaturi, ako to ne stvara zabunu ili ne može dovesti do stvaranja zabune u pogledu izvora dela.”. Pravo na parodiju i remix takođe postoji i u okviru EU zakonodavstva kao i u regulativi i praksi SAD-a kao „fer korišćenje” (fair use).

SHARE Fondacija i Share Defense će nastaviti da štite Internet slobode, sprovode pravnu analizu i pokreću postupke koji imaju za cilj da odbrane naše pravo na slobodu izrazavanja na Internetu, slobodno korišćenje sadržaja u svrhu društvene kritike i satiričnih komentara. Naš cilj nije da učestvujemo u dnevno-političkim medijskim aferama. Za nas su akteri nebitni. Ono što želimo je da kroz analizu i pokretanje postupka stvorimo pravni okvir koji će zaštititi Internet kulturu od bilo kakvog budućeg pokušaja da se ona cenzuriše, sankcioniše ili uguši.

Prema članu 54a Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, „dozvoljena je slobodna prerada objavljenog autorskog dela ako se radi o parodiji ili karikaturi, ako to ne stvara zabunu ili ne može dovesti do stvaranja zabune u pogledu izvora dela.” Ovde ne treba da zbunjuje odredba člana 4. Zakona, koja predviđa mogućnost prerade autorskog dela, koje ni na koji način ne ograničava prava autora izvornog dela. Prerađeno delo predstavlja delo u kome su prepoznatljivi karakteristični elementi prerađenog (izvornog) dela (muzičke obrade, aranžmani, adaptacije i drugo).

Zakonom je takođe dozvoljeno (član 43, stav 4) u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja.

Ustavom Republike Srbije (član 46) zagarantovana je sloboda mišljenja, izražavanja i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. U stavu 2. ovog člana propisano je da su ograničenja ovih sloboda dozvoljena ukoliko su propisana zakonom, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Direktiva EU o harmonizaciji pojedinih aspekata autorskih i srodnih prava u informatičkom društvu 2001/29/EC (Copyright Directive) u članu 5. navodi da države članice mogu dozvoliti izuzetak od apsolutnog autorskog prava autora, odnosno prava na reprodukciju autorskog dela (koje prema članu 2. Direktive pripada autoru dela) u slučajevima kada se delo koristi za svrhu stvaranja parodije ili karikature.

 

Parodija se u američkom pravnom sistemu može smatrati „izvedenim delom”, u smislu Zakona o autorskim pravima SAD (US Copyright Law), te ona samim tim spada pod apsolutno pravo iskorišćavanja dela od strane autora. Međutim, parodija se takođe može okvalifikovati kao izuzetak od apsolutnih prava autora, odnosno kao „fer korišćenje” (fair use), jer je propisano da fer korišćenje autorskog dela u svrhu kritike, komentarisanja, novinarskog izveštavanja i drugog, ne predstavlja povredu autorskih prava. Vrhovni sud SAD je u slučaju Campbell et al. v. Acuff-Rose Music, Inc., koji se doduše bavio komercijalnim iskorišćavanjem parodije na originalno muzičko delo, naveo da parodija predstavlja „korišćenje određenih elemenata prethodno stvorenog autorskog dela u cilju stvaranja novog dela, koje u jednom svom delu komentariše prvobitno autorsko delo” i da je ovaj komentar u stvari osnova za dozvoljeno korišćenje starijeg dela.

Sloboda izražavanja propisana je i članom 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine. Prema Konvenciji, sloboda izražavanja uključuje slobodu posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne sprečava države da zahtevaju dozvole za  rad televizijskih, radio i bioskopskih preduzeća.

Početkom januara 2013. godine, Evropski sud za ljudska prava doneo je presudu u slučaju Ashby Donald i drugi protiv Francuske. Iako je Sud doneo odluku da nije bilo povrede člana 10 Konvencije, ova presuda je jedna od prvih u kojoj je stav Suda takav da sprovođenje mehanizama zaštite autorskih prava, ograničavanje korišćenja autorskih dela i sankcionisanje na osnovu zakona o zaštiti intelektualne svojine, odnosno autorskih prava, mogu u krajnjem slučaju biti smatrani povredom prava na slobodu govora i pristupu informacijama. Drugim rečima, više nije dovoljno da se sankcija ili bilo koji drugi sudski nalog koji ograničava umetničke ili novinarske slobode izražavanja opravdava povredom autorskih prava. Ova presuda nedvosmisleno navodi da je član 10 Konvencije primenjiv u slučajevima u kojima se autorska prava mešaju u slobodu izražavanja i pristup informacijama trećih lica, dodajući dodatnu perspektivu ljudskih prava koja treba biti uzeta u obzir prilikom sprovođenja mehanizama zaštite autorskih prava, pogotovo imajući u vidu široko polje slobodne procene koje imaju države u ovim slučajevima.

Na Internet portalu YouTube su se tokom vikenda pojavili satirični video snimci g-dina Aleksandra Vučića, u kojima on spašava dete iz zavejanog automobila u Feketiću. Originalni snimak, koji je objavljen na Internet sajtu Radio-televizije Srbije (RTS) i YouTube-u, izmenjen je ubаcivаnjem titlа koji nа sаtiričаn nаčin prikаzuje rаzgovor Aleksаndrа Vučićа sа detetom koje nosi prilikom аkcije spаšаvаnjа, а koji аludirа nа to dа je dogаđаj izrežirаn u cilju pridobijаnjа podrške glаsаčа nа nаrednim izborimа.

Na spornom video-snimku je bilo jasno naznačeno da je autor RTS. Samim tim njihova autorska prava ni na koji način nisu bila povređena. Takođe, sporna parodija nije korišćena u komercijalne svrhe, već isključivo radi humorističnog prikazivanja izborne kampanje. Uklanjanje svih video snimaka koji su video RTS-a satirično predstavljali sa Internet portala YouTube („Super Vučić“, „Počelа kаmpаnjа – Pаrodijа“, „Supermen iz Feketićа“, „Više putа obrisаni video Supermen u Feketiću“, kаo i „VISupermen u Feketiću”) neposredno po njihovom objavljivanju predstavlja kršenje Ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja i pristup informacijama.

Takođe, pored očiglednog uživanja prava na slobodu izražavanja, ovde se takođe postavlja pitanje prava na deljenje, odnosno „interaktivnog činjenja dostupnim autorskog ili srodnog prava”, što podrazumeva javno saopštavanje autorskog dela i predmeta srodnog prava žičnim ili bežičnim putem na način koji omogućava pojedincu pristup delu sa mesta i u vreme koje on izabere. Kako navodi organizacija Article 19, ograničavanje i izuzeci od autorskopravne zaštite, naročito fer korišćenje, treba široko tumačiti tako da se da veća zaštita slobodi izražavanja u odnosu na autorska prava.