Digitalizacija posle Dana “D”

08-10-2013

Kako do digitalizacije, ali i raspodele frekvencije

Iako je prošlo skoro mesec dana od kada je Savet RRA odbio prigovore kandidata na javnom konkursu za dobijanje dozvole za nacionalno pokrivanje, državni organi i regulatorna tela se ne oglašavaju povodom „sudbine“ frekvencija koje su pripadale TV “Avala”. Nije najjasnije šta se u međuvremenu desilo. Moguće je da je „tas državne politike“ pretegao na stranu da se, bez obzira na sve argumente, raspiše novi javni konkurs. Ovakav razvoj događaja, čini se da  postavlja suprostavljene strane u prilično nezavidnu situaciju jer je Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija glasno najavljivalo donošenje Plana raspodele koji bi omogućio prenamenu frekvencija TV “Avala” za digitalizaciju, što su podržali Evropska unija, OEBS i strukovna udruženja, dok sa druge strane RRA može da očekuje žestoku kritiku ukoliko raspiše novi javni konkurs, imajući u vidu dosadašnju reakciju medija, stručne javnosti i međunarodnih organizacija. Najveći problem ove status quo situacije je što se gubi dragoceno vreme koje može biti bolje iskorišćeno, možda za unapređenje oba procesa: za digitalizaciju i dodelu frekvencije.

Imajući u vidu da je Share Defense pratio i analizirao sve aspekte digitalizacije u periodu od raspisivanja konkursa pa do danas, smatramo da nadležni organi treba da nađu rešenje koje će podjednako zadovoljiti interese obe strane, a polazeći od ovlašćenja iz Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK) i Zakona o radiodifuziji (ZORD).

Share Defense predlaže da se frekvencije koje su pripadale TV “Avala” ustupe na određeno vreme za potrebe testiranja digitalnog signala, do završetka sprovođenja eventualnog novog postupka javnog konkursa za dodelu frekvencija. Ako se konkurs okonča dodeljivanjem dozvole za nacionalno emitovanje, frekvencije se u skladu sa Zakonom o radiodifuziji dodeljuju nacionalnom emiteru. Ukoliko konkurs iz nekog razloga ponovo bude neuspešan, frekvencije se i dalje koriste za potrebe testiranja do konačnog dodeljivanja dozvole, odnosno do uspešnog okončanja konkursa.

Vremenski okvir

Pravno-tehnički je ovo rešenje izvodljivo pre svega zbog toga što procedura javnog konkursa, prostim sabiranjem rokova iz Zakona o radiodifuziji, može da traje i oko 200 dana, dakle više od 6 meseci. Naime, pravila ZORD-a i pratećeg Pravilnika predviđaju da procedura za dodeljivanje frekvencije novom emiteru traje dovoljno dugo da se digitalni signal u međuvremenu testira.

1) RRA objavljuje javni konkurs za dodeljivanje frekvencije, a rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 60 dana od dana objavljivanja oglasa (član 50. ZORD).

2) Agencija je dužna da prijavu koja sadrži nepotpune ili netačne podatke, odnosno nepotpunu dokumentaciju odbaci ukoliko podnosilac prijave i u naknadno određenom roku od 7 dana ne dopuni prijavu, odnosno ne dostavi tačne podatke ili potpunu dokumentaciju, kao i da u roku od 7 dana od isteka roka za podnošenje prijava javno objavi, na način na koji je objavljen oglas, listu svih podnosilaca prijava koje su potpune i podnete u predviđenom roku. (član 53. stav 1. tačka 1 i 2 ZORD).

3) Odluka o celovitoj dozvoli za emitovanje programa mora biti doneta najkasnije u roku od 90 dana od dana objavljivanja liste prijavljenih na javni konkurs (član 53. stav 1. tačka 6 ZORD).

4) RRA je dužna da podnosiocima prijave čije su prijave odbijene dostavi obrazloženo rešenje o odbijanju prijave, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke po raspisanom javnom konkursu (ćlan 53. stav 1. tačka 8 ZORD).

5) Podnosilac prijave na javnom konkursu, koji je nezadovoljan odlukom Saveta ima pravo da u roku od 15 danaod dostavljanja rešenja o odbijanju prijave, podnese prigovor Savetu.

6) Savet je dužan da odluku o prigovoru donese u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja (član 54. ZORD).

Na osnovu dosadašnjih izjava tehničkih stručnjaka iz JP “Emisiona tehnika i veze”, dolazimo do zaključka da bi period koji je potreban za sprovođenje novog konkursa (s obzirom na dužinu trajanja prethodnog konkursa) bio više nego dovoljan da se digitalni signal testira i time doprinese ubrzanju procesa digitalizacije, a bez zadiranja u prava emitera kojima bi potencijalno bila izdata nova dozvola za emitovanje, ukoliko bi RRA raspisala novi konkurs.

Model implementacije

Član 84. Zakona o elektronskim komunikacijama predstavlja pravni osnov za donošenje Planova raspodele radio-frekvencija. Taj osnov nigde ne pominje prepreku da se donese Plan raspodele koji će trajati određeno vreme. Sadašnji Plan raspodele za radiodifuzni deo spektra u 4 Aneksa detaljno opisuje koje se frekvencije koriste i koje su to namene. Za digitalizaciju televizije su relevantni:

 Aneks 3: koji propisuje frekvencije/lokacije za eksperimentalno emitovanje digitalnog TV programa

 Aneks 4: koji propisuje frekvencije/lokacije za potrebe Inicijalne mreže za testiranje digitalnog TV signala

Forma u kojoj predlažemo implementiranje novog rešenja je donošenje novog Aneksa (npr. Aneks 4a) koji je kombinacija ova dva aneksa, jer se frekvencije bivše TV “Avala” koriste za potrebe privremenog eksperimentalnog emitovanja digitalnog TV signala, ali i za potrebe privremenog proširenja Inicijalne mreže, kako bi se testirali parametri mreže i da bi veći broj građana mogao da se upozna sa digitalnim emitovanjem.

Procedura

Kako bi ova inicijativa bila sprovedena, a interesi zainteresovanih emitera, ali i šire javnosti u pogledu digitalizacije bili zadovoljeni, RATEL treba da utvrdi predlog na osnovu plana namene i odgovarajućih međunarodnih sporazuma i preporuka, vodeći računa o potrebama i zahtevima korisnika. Plan namene već predviđa koji je opseg za televiziju i radio, a kao međunarodni sporazum se može tretirati i Zakon o potvrđivanju Završnih akata Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC 06) (Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/10).

Nakon primljenog predloga RATEL-a novi Aneks na Plan raspodele donosi Ministarstvo, a u postupku pripreme predloga Plana raspodele RATEL sprovodi javne konsultacije u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Analiza medijskog pokrivanja procesa digitalizacije u Srbiji