Monitoring centar i druge problematične novine u Predlogu pravilnika

07-03-2015

SHARE fondacija je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija poslala komentare na Predlog pravilnika o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanje podataka o elektronskim komunikacijama, u okviru javnih konsultacija koje su trajale od 13. februara do 4. marta. Na donošenje ovog podzakonskog akta se čeka već duže vreme, iako je rok određen Zakonom o elektronskim komunikacijama istekao još 2011. godine.

Predlogom pravilnika je bliže uređeno zadržavanje podataka, koje je propisano Zakonom o elektronskim komunikacijama. Međutim, izgleda da je Vlada zanemarila ili propustila odluku Evropskog suda pravde iz aprila prošle godine, kojom je EU Direktiva o zadržavanju podataka proglašena nevažećom. Kako se Evropska unija odlučila da razmotri praksu zadržavanja podataka, kojom se neproporcionalno zadire u privatnost građana, pitanje je da li je neophodno da Pravilnik pokriva ovu oblast. Stručnjaci SHARE fondacije su takođe primetili da Pravilnik kao podzakonski akt nikako ne bi smeo da ulazi u sam predmet zakona koji propisuje zadržavanje podataka, već samo da bliže uredi tehničke aspekte zahteva za pristup zadržanim podacima. U Predlogu pravilnika se koristi termin “podaci o saobraćaju”, sa potpuno drugačijim značenjem od onog koji ima u Zakonu o elektronskim komunikacijama, što može da izazove pravnu konfuziju i nesigurnost.

Velika novina koju Predlog pravilnika donosi jeste monitoring centar, odnosno lokacija na kojoj bi se nalazili uređaji i softver za omogućavanje presretanja komunikacija koje bi vršili nadležni državni organi. Napominjemo da monitoring centar nije definisan ni u jednom zakonu, čak ni u propisima koji uređuju rad bezbednosnih agencija. Zanimljivo je da predloženi tekst Pravilnika predviđa da se monitoring centar nalazi u prostorijama Bezbednosno-informativne agencije (BIA) do “ispunjavanja uslova” iz Pravilnika. Pošto je u trenutnom tekstu Pravilnika takođe predložen samostalan pristup državnih organa komunikaciji i zadržanim podacima, takva odredba bi zajedno sa uspostavljanjem monitoring centra otvorila prostor policiji i bezbednosnim službama za neograničenu kontrolu nad digitalnim komunikacijama građana Srbije, bez odgovarajućeg nadzora.

Prema Predlogu pravilnika, operatori će od RATEL-a dobiti specifikaciju za uređaje i softver za presretanje komunikacija i tehnički interfejs za pristup zadržanim podacima, uz rok od 6 meseci da obezbede odgovarajuću opremu. Kako podzakonski akt ne može da propiše donošenje drugog podzakonskog akta, sa izuzetkom uredbe Vlade Srbije, nejasno je na osnovu čega bi RATEL mogao da propiše navedenu specifikaciju za operatore, koji bi bili dužni da nabave opremu bez mogućnosti da daju svoje mišljenje.

Ako Pravilnik bude usvojen u trenutnoj formi, zbog neusklađenosti sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i drugim propisima postoji mogućnost pokretanja postupka pred Ustavnim sudom Srbije, i potencijalno pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Tekst komentara koje je SHARE fondacija poslala Ministarstvu možete da pročitate ovde.