Nacrt zakona o evidencijama neophodno uskladiti sa standardima zaštite podataka o ličnosti

21-04-2015

SHARE fondacija je u okviru javne rasprave poslala komentare na Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Donošenje ovog zakona je veoma važno za uvođenje reda u način na koji policija može da prikuplja, obrađuje i čuva podatke građana, ali smatramo da u trenutnoj verziji teksta zakona ima nedostataka koje bi trebalo ispraviti.

Prema tumačenju našeg pravnog tima, članovi 8. i 9. Nacrta zakona nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), kojim se garantuje niz prava u vezi sa podacima građana, poput obaveštenja o obradi, pravo na uvid, kopiju i sl, dok se navedenim članovima Nacrta obezbeđuju samo pravo na obaveštenje, ispravljanje i brisanje podataka. Sporna je i odredba o formiranju posebne komisije koja bi vršila nadzor nad sprovođenjem zakona, iako je zakonom već propisano da Poverenik za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti nadzire sprovođenje zaštite podataka o ličnosti. Međunarodni standardi takođe nalažu da nadzor nad vođenjem evidencija u ovoj oblasti treba da bude poveren nezavisnom telu van sektora unutrašnjih poslova.

Posebno upozoravamo na član 3, stav 5 Nacrta zakona, koji predviđa da MUP može da traži podatke od telekomunikacionih operatora na osnovu naloga javnog tužioca. Ukoliko ovakva odredba bude usvojena u zakonu, postoji mogućnost da se pojam “podaci” tumači previše široko, odnosno da se pristupa podacima o komunikaciji ili zadržanim podacima lica bez adekvatnog pravnog osnova. Kako bi se taj problem izbegao, smatramo da treba precizirati da je reč o podacima o kojima Ministarstvo vodi evidencije, jer ni u jednoj evidenciji nismo našli da se skupljaju i obrađuju lična komunikacija i zadržani podaci.

SHARE fondacija će nastaviti da obaveštava javnost o Nacrtu zakona, kao i o mogućim posledicama po pravo na zaštitu podataka o ličnosti kada bude objavljen finalni tekst ovog propisa. Naše komentare možete pročitati ovde.